Места в България

Области, общини и населени места в България. България е разделена на 28 области от 199 година. Преглед на областите в България.


Избери област, за да избереш община и град/село.


Териториално най-голямата област в България е област Бургас със своите 7 748 км². След нея на второ място се нарежда област София със 7 059 км². С най-малка площ е област София-град със своите само 1 345 км².

Най-гъсто населената област е София-град с 1 291 591 души, следвана от област Пловдив с 683 027 души. Най-слабо населена е област Видин само с 101 018 души.

По отношение на природногеографските области, на територията на България са обособени 5

Природногеографски области


  • Дунавска равнина
  • Старопланинска област. Разделя се на 2 подобласти - Предбалкан и Главна старопланинска верига.
  • Крайщенско-Тракийска област. Разделя се на 3 подобласти - Средногорско-Задбалканска, Краищенска и Тракийско-Странджанска.
  • Рило-Родопска област. Разделя се на 4 подобласти - Осоговско-Беласишка планинска група с долината на средна Струма, Рило-Пиринска с долината на р.Места и Западно Родопска и Източнородопска.
  • Черноморска област.